وظایف رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:1) ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم.2) تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.3) استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.