صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود.