زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگه دارد.