به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 حذف شده است.