شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.