قسم به کسی متوجه میگردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.