جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل دارد.