هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هریک از آنها، دیه جداگانه دارد.