قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری درصورتی که با وصیت او باشد، دیه ندارد.