آدرس : کاشان – بلواردانش – دانش 23 – مجتمع امین

تنظیم انواع شکوائیه

 1. شکایت کیفری خیانت در امانت
 2. شکایت فریب در ازدواج
 3. شکایت کلاهبرداری
 4. شکایت تحصیل مال نا مشروع
 5. شکایت  ادم ربایی
 6. شکایت ضرب و جرح
 7. شکایت سرقت موجب تعزیر
 8. شکایت رابطه نا مشروع
 9. شکایت افترا و تهمت
 10. شکایت ساختن مهر جعلی و استفاده از ان
 11. شکایت قلم بردن در سند
 12. شکایت محو کردن
 13. شکایت جعل معنوی
 14. شکایت استفاده از اسکانس جعلی
 15. شکایت جعل و استفاده از سند مجعول
 16. شکایت خراشیدن سند و الحاق و استفاده از سند مجعول
 17. شکایت جعل نامه و امضا و تنظیم نامه
 18. شکایت الحاق متن به سفید و امضا صدور گواهی خلاف واقع
 19. شکایت دخالت غیر مجاز در اموال توقیف شده
 20. شکایت مساحمه و احمال در مراقبت زندانی منجر به فرار
 21. شکایت دخالت در مشاغل دولتی بدون سمت
 22. شکایت ربا خواری
 23. شکایت استفاده از لباس نظامی به صورت علنی
 24. شکایت نزاع دسته جمعی
 25. شکایت ادم ربایی و تفخیذ
 26. شکایت عدم رعایت نظامات دولتی منجر به فوت
 27. شکایت توهین به فعالیت شغلی
 28. شکایت اخلال در نظم عمومی
 29. شکایت استنکاف از استرداد طفل مشترک
 30. شکایت مزاحمت تلفنی
 31. شکایت افشاء سر
 32. شکایت شهادت کذب
 33. شکایت سقط جنین
 34. شکایت تدلیس در ازدواج
 35. شکایت تهدید و اخذ نوشته
 36. شکایت ورشکستگی به تقلب
 37. شکایت تحریق عمدی
 38. شکایت تخریب عمومی
 39. شکایت قطع اشجار
 40. شکایت صید غیر قانونی
 41. شکایت تصرف عدوانی
 42. شکایت فرار از دین
 43. شکایت تبانی و اخذ رشوه جهت فراری دادن متهم
 44. شکایت فروش مال غیر
 45. شکایت حمل و نگهداری و فروش مشروبات الکلی
 46. شکایت معامله به قصد فرار از دین
 47. شکایت شروع به سرقت
 48. شکایت سرقت حدی
 49. شکایت سرقت تعزیری
 50. شکایت شرب خمر
 51. شکایت نشر اکاذیب
 52. شکایت تغییر کاربری
 53. شکایت قتل عمد
 54. شکایت اختلاص
 55. شکایت ترک انفاق
 56. شکایت تحصیل مال مسروقه
 57. شکایت قصاص عضو
 58. شکایت تفخیذ
 59. شکایت جرائم علیه اطفال
 60. شکایت صدور چک بلا محل
 61. شکایت قاچاق انسان