آدرس : کاشان – بلواردانش – دانش 23 – مجتمع امین

تنظیم دادخواست امورحسبی

  1. دادخواست تسلیم اموال غائب به ورثه
  2. دادخواست صدور حکم موت فرضی
  3. دادخواست رد درخواست حکم موت فرضی
  4. دادخواست مهرو موم ترکه
  5. دادخواست رفع مهر و موم ترکه
  6. دادخواست تحریر ترکه
  7. دادخواست تصفیه ترکه
  8. دادخواست تقسیم ترکه
  9. دادخواست صدیق انحصار وراثت