آدرس : کاشان – بلواردانش – دانش 23 – مجتمع امین

تنظیم دادخواست بیمه

  1. دادخواست مطالبه خسارت ناشی از تصادف رانندگی و منافع ممکن الحصول
  2. دادخواست الزام شرکت بیمه به انجام تعهدات قراردادی و پرداخت غرامت فوت ناشی از بیمه
  3. دادخواست الزام شرکت بیمه به پرداخت خسارت از صندوق حمایت خسارت های بدنی
  4. دادخواست الزام شرکت بیمه به پرداخت بیمه مغلظه
  5. دادخواست الزام شرکت بیمه به انجام تعهد مندرج در بیمه نامه و پرداخت خسارت مالی وارد شده در اتومبیل دارای کارت طلایی
  6. دادخواست مطالبه خسارت ناشی از بیمه حوادث
  7. دادخواست الزام شرکت بیمه به پرداخت بیمه ناشی از بیمه شخص ثالث
  8. دادخواست الزام شرکت بیمه به پرداخت مابه التفاوت ارثیه