آدرس : کاشان – بلواردانش – دانش 23 – مجتمع امین

تنظیم دادخواست حقوقی

 1. داداخواست بطلان عقد بیع بعلت فقدان شرایط برای صحت معامله
 2. دادخواست بطلان عقد بیع به علت اشتباه در جنس مورد معامله
 3. دادخواست عزل قیم
 4. دادخواست بطلان عقد ضمان
 5. دادخواست بطلان عقد وکالت
 6. دادخواست مطالبه حساب دوران وکالت
 7. دادخواست اعلام بطلان عقد بیع
 8. دادخواست مطالبه ضرر وزیان مادی
 9. دادخواست بطلان تقسیم
 10. دادخواست خسارت مادی و معنوی
 11. دادخواست خلع ید و مطالبه اجرت المثل
 12. داد خواست اعلام انحلال و انفساخ عقد ودیعه
 13. دادخواست بطلان نقل و انتقال رسمی ناشی از وکالتنامه
 14. دادخواست اعلام بطلان شرط ضمن عقد
 15. دادخواست الزام فروشنده به انشاء عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
 16. دادخواست بطلان قرارداد
 17. دادخواست اعلام فسخ و مطالبه ثمن و مطالبه خسارت ناشی از فسخ
 18. دادخواست اعتراض شخص ثالث
 19. دادخواست اعلام بطلان عقد صلح
 20. دادخواست تایید رجوع ازهبه
 21. دادخواست اعلام بطلان معامله
 22. دادخواست بطلان عقد بیع فضولی
 23. دادخواست بطلان شرط ضمن عقد وقف
 24. دادخواست تفویض تولیت
 25. دادخواست صدور حکم تولیت از اداره اوقاف
 26. دادخواست اخذ به شفعه و ابطال معامله
 27. دادخواست بطلان وصیت نامه
 28. دادخواست تایید وصیت نامه
 29. دادخواست الزام بانک به جبران خسارت ناشی از قصور در وظایف
 30. دادخواست اثبات مالکیت
 31. دادخواست بطلان شرکت نامه
 32. دادخواست اعلام بطلان شرط ضمن عقد قراردادخرید
 33. اعلام بطلان متمم قراردادی
 34. دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
 35. دادخواست صدور حکم تخلیه
 36. دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به تقاضای تقسیط آن
 37. دادخواست الزام به تحویل مبیع
 38. دادخواست الزام به تکمیل آپارتمان
 39. دادخواست الزام به انجام تعهدات قراردادی
 40. دادخواست تایید فسخ عقد حواله
 41. دادخواست الزام به پرداخت ما به التفاوت کسر مساحت معین مبیع به نرخ روز
 42. دادخواست تخلیه عین مستاجره به علت تخلف
 43. دادخواست مطالبه حق سر قفلی
 44. دادخواست اعلام بطلان عقد صوری بعلت فرار از دین
 45. دادخواست اعتراض ثالث اجرایی به توقیف اموال
 46. دادخواست الزام به اخذ شناسنامه
 47. دادخواست اعلام بطلان معامله تاجر
 48. دادخواست مطالبه طلب از شرکت
 49. دادخواست مطالبه وجه تضاهنی
 50. دادخواست مطالبه وجه چک
 51. دادخواست الزام به ایفای تعهدات قراردادی ورشکسته
 52. دادخواست اثبات نسب
 53. دادخواست الزام به تفکیک و اخذ پایان کار
 54. دادخواست درخواست فروش ملک مشاعی
 55. دادخواست خلع ید
 56. دادخواست فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
 57. دادخواست الزام شرکت بیمه به پرداخت خسارت
 58. دادخواست مطالبه وجه از مضمون عنه
 59. دادخواست استرداد مبیع
 60. دادخواست الزام به تعین سهم
 61. دادخواست تقسیم ما ترک
 62. دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی
 63. دادخواست اثبات حق ارتفاق
 64. دادخواست رفع تصرف عروانی
 65. دادخواست افراز ملک مشاعی
 66. دادخواست رفع ممانعت از حق ارتفاق
 67. دادخواست بطلان سند مالکیت و وضع ید
 68. دادخواست مطالبه خسارت از شهرداری
 69. دادخواست اعتراض به ملی شدن زمین
 70. دادخواست مطالبه معرض در برابر بیع معیوب
 71. دادخواست مطالبه کسره مساحت بیع
 72. دادخواست مطالبه بهای عادله و به نرخ روز زمین
 73. دادخواست مطالبه هزینه اجرایی
 74. دادخواست مطالبه وجه سفته
 75. دادخواست تعدیل اجاره بها
 76. دادخواست توقف عملیات اجرایی و تقض رای اداره کار
 77. دادخواست مطالبه حق کسب و پیشینه و تجارت
 78. دادخواست تنظیم سند رسمی سرقفلی
 79. دادخواست اعلام بطلان شرط داوری در قرارداد
 80. دادخواست مطالبه وجه التزام قراردادی
 81. دادخواست تایید و تنفیذ بیع
 82. دادخواست تایید و تفیذ قرارداد
 83. دادخواست تقاضای صدور حکم بر اصالت اقرار نامه
 84. دادخواست تعیین داور
 85. دادخواست اعتراض به ثبت
 86. دادخواست ابطال معامله مدیر تسویه شرکت ورشکسته
 87. دادخواست مطالبه بدل حق انتفاع
 88. دادخواست اصلاح سند
 89. دادخواست مطالبه الباقی دیه از شرکت بیمه
 90. دادخواست اعتراض به رای داوری
 91. دادخواست ابطال عقد رهن
 92. دادخواست تامین دلیل از شورا
 93. دادخواست اعلام رجوع از هبه
 94. دادخواست مطالبه خسارت از قاضی
 95. دادخواست تحریر ترکه
 96. دادخواست تعیین سهم الارث
 97. دادخواست صدور گواهی انحصار
 98. دادخواست اثبات وقوع عقد بیع
 99. دادخواست ابطال معامله به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع
 100. دادخواست اثبات شراکت مدنی
 101. دادخواست ابطال اجاره نامه وراثت
 102. دادخواست مطالبه پول خارجی
 103. دادخواست تسلیط و وضع ید
 104. دادخواست اعتراض به نظر هیئت مدیره واحد اپارتمانی درمورد حق شارژ
 105. دادخواست استرداد وثیقه
 106. دادخواست مطالبه حقوق زارعانه یا حق ریشه
 107. دادخواست اثبات نسق زارعانه
 108. دادخواست مطالبه ثمن
 109. دادخواست تجویز فروش مال مشاع
 110. دادخواست مطالبه مال الصلح
 111. دادخواست مطالبه مال موهوب
 112. دادخواست اعتراض  به ثبت مال غیر منقول
 113. دادخواست خلع ید و قلع و قمع مستحدثات
 114. دادخواست اثبات حریم ملک
 115. دادخواست تقسیم و مطالبه سهم الشرکه
 116. دادخواست الزام به مشارکت در تنقیه قنات
 117. دادخواست استرداد عاریه
 118. دادخواست فک رهن
 119. دادخواست تایید و تنفیذ تفاسغ (اقاله)
 120. دادخواست تخلیه فوری
 121. دادخواست فسخ اجاره
 122. دادخواست رفع تصرف عدوانی
 123. دادخواست رفع مزاحمت
 124. دادخواست رفع ممانعت از حق
 125. دادخواست اعتراض به تشخیص وزارت نیرو
 126. دادخواست استرداد لاشه چک
 127. دادخواست اثبات ولد
 128. دادخواست نفی ولد
 129. دادخواست اثبات تابعیت
 130. دادخواست ابطال خلاصه فوت
 131. دادخواست ابطال شناسنامه
 132. دادخواست الزام به تنظیم سند اجاره
 133. دادخواست الزام به صدور شناسنامه
 134. دادخواست الزام به ثبت عقد نکاح
 135. دادخواست صدور حکم موت فرضی
 136.  دادخواست الزام به ثبت علامت صنعتی و اختراع
 137. دادخواست جرح و تعدیل شاهد
 138. دادخواست تغییر نام
 139. دادخواست انحلال شرکت تجاری
 140. دادخواست ابطال اجراییه ثبتی
 141. دادخواست ابطال صدور جلسه هیئت مدیره شرکت تجاری
 142. دادخواست ابطال تصمیم مجمع عمومی
 143. دادخواست اعتراض به رای داور
 144. دادخواست ابطال شرط داوری
 145. دادخواست پرداخت عواید حاصل از حق التولیه