آدرس : کاشان – بلواردانش – دانش 23 – مجتمع امین

تنظیم دادخواست خانواده

 1. دادخواست عزل قیم
 2. دادخواست تامین خواسته و مطالبه مهریه
 3. دادخواست منع اشتغال زوجه
 4. دادخواست اعلام انفساخ و انحلال قهری عقد نکاح دائم
 5. دادخواست اعلام بطلان شرط ضمن عقد نکاح
 6. دادخواست اعلام بطلان شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر حق تعیین مسکن
 7. دادخواست بطلان شرط ضمن عقد نکاح و صدور حکم اذن طلاق به درخواست زوجه
 8. دادخواست اعلام فسخ مهر و تعیین مهر المسمی
 9. دادخواست الزام زوجه به تمکین عام و خاص
 10. دادخواست مطالبه مهریه از وراث زوج حقوقی به نرخ روز
 11. دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی و الزام زوج به پرداخت ان
 12.  دادخواست طلاق توافقی به درخواست زوجین
 13. دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج
 14. دادخواست طلاق به استناد نقض شرط ضمن عقد نکاح
 15. دادخواست اذن در ازدواج
 16. دادخواست استرداد جهیزیه
 17. دادخواست استرداد هدایای نامزدی
 18. دادخواست مطالبه نفقه
 19. دادخواست اثبات نسب و نفی نسب
 20. دادخواست تعیین قیم
 21. دادخواست اثبات زوجیت
 22. دادخواست مطالبه مهریه از ضامن
 23. دادخواست فسخ نکاح
 24. دادخواست مطالبه ایام زوجیت
 25. دادخواست نفی زوجیت
 26. دادخواست اثبات رجوع
 27. دادخواست ازدواج مجدد
 28. دادخواست استرداد هدایای مشترک
 29. دادخواست تعیین امین اموال
 30. دادخواست اثبات حجر