آدرس : کاشان – بلواردانش – دانش 23 – مجتمع امین

1- قرارداد مشارکت مدنی

2- قرارداد مشارکت مدنی سرمایه گذاری و خرید و ورود ماشین آلات

3-قرارداد مشاکت مدنی در برداشت سود خالص از فعالیت اقتصادی

4- قراراد مشارکت سرمایه گذاری

5- قرارداد مشارکت در تأسیس شرکت

6- قرارداد مشارکت در احداث بنا

7- قرارداد سرمایه گذاری و استفاده از تسهیلات اعطایی

8- قرارداد تأمین تسهیلات مالی

9- قراداد اعطاء تسهیلات تجاری و خط اعتبار خرید ماشین آلات