آدرس : کاشان – بلواردانش – دانش 23 – مجتمع امین

1-قرارداد کار آزمایشی و موقت

2- قرارداد تمام وقت استخدامی

3- قراداد استخدام کارمند

4- قرارداد پاره وقت استخدامی

5- قراراد انجام خدمات

6- قرارداد استخدام کارگر

7- قرارداد استخدامی کار در شرکت های تجاری

8- قرارداد استفاده شرکت از خدمات مشاور امور حسابداری و مالیاتی

9- قرارداد پیمانکاری مدیریت تأمین نیروی کاری امور خدماتی شرکت های تجاری

10- قرارداد استفاده از کارشناس برای شرکت های تجاری

11- قرارداد مشاوره ای خدمات رایانه ای و امور سیستم های شرکت

12- قرارداد ثبت نام سایت و اجاره فضای اینترنتی

13- قرارداد خدمات رانندگی

14- قرارداد بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان