آدرس : کاشان – بلواردانش – دانش 23 – مجتمع امین

1- قرارداد حسابرسی صورتهای مالی شرکت های تجاری

2- قرارداد تغییر سیستم مالی به روش کدینگ حسابداری شرکت تجاری

3- قرارداد تهیه و تنظیم و ارائه صورت های مالی تلفیقی