آدرس : کاشان – بلواردانش – دانش 23 – مجتمع امین

1- قراردادهای مشاوره طراحی و تهیه نقشه های تأسیسات اجرایی شرکت تجاری

2- قرارداد نگهداری تأسیسات شرکت تجاری

3- قرارداد پیمانکاری تأسیسات مکانیکی و الکتریکی شرکت ها

4-قرارداد پیمانکاری سرویس تعمیر نگهداری و تأمین قطعات دستگاه تلفن شرکت ها

5- قرارداد تعمیر و نگهداری سخت افزار شبکه شرکت ها

6- قرارداد سرویس و نگهداری دستگاه تهویه شرکت

7- قرارداد نگهداری و راهبری تأسیسات موتورخانه شرکت ها

8- قرارداد سرویس  و نگهداری آسانسور شرکت ها

9– قرارداد خرید قطعات آسانسور