آدرس : کاشان – بلواردانش – دانش 23 – مجتمع امین

1-قرارداد بیع نامه سهام شرکت تجاری به نسبت مقدار سهام فروشنده در شرکت

2- قرارداد نقل و انتقال سهام شرکت های تجاری تولیدی و توزیعی

3- قرارداد فروش سهام شرکت های سهامی عام بورس

4- قرارداد خرید سهام شرکت های تجاری بورس

5- وکالت نامه فروش سهام سازمان بورس