آدرس : کاشان – بلواردانش – دانش 23 – مجتمع امین

1- قرارداد کارگذاری مدیریتی اجرائی عملیاتی

2- قرارداد کارگذاری امور مطالعاتی تدارکاتی اجرائی

3- قرارداد کارگذاری اسکلت سازی و فندانسیون یک قطعه زمین

4- قرارداد حق العمل کاری بازرگانی خرید اقلام

5- قرارداد حق العمل کاری واردات کالا از خارج کشور

6- قرارداد حق العمل کاری خرید و فروش و نصب و راه اندازی تجهیزات

7- قراداد نمایندگی فروش کالای تولیدی

8- قرارداد همکاری در زمینه ثبت و تأسیس شرکت در کشورهای خارجی و پذیرش نمایندگی

9- قرارداد جعاله مطالعاتی فنی حقوقی و اقتصادی

10- قرارداد جعاله در جذب سرمایه گذار و تأمین منابع مالی

11- قرارداد مطالعه و طراحی و اجرا