آدرس : کاشان – بلواردانش – دانش 23 – مجتمع امین

محاسبات قضایی آنلاین

در سامانه زیر با پر کردن فرم شما میتوانید هزینه دادرسی را آنلاین و رایگان مشاهده کنید.

سامانه محاسبه هزینه دادرسی ، قابلیت محاسبه موارد زیر را دارد :

 • هزینه شکوائیه موضوع چک در بدو طرح
 • هزینه شکوائیه غیر موضوع چک در بدو طرح
 • هزینه دادخواست غیرمالی در مرحله بدوی
 • هزینه دادخواست مالی در مرحله بدوی
 • هزینه دادخواست واخواهي
 • هزینه دادخواست تجديدنظرخواهي
 • هزینه دادخواست اعاده دادرسي
 • هزینه دادخواست فرجام خواهي
 • هزینه دادخواست اعتراض ثالث
 • هزینه دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری
 • هزینه دادخواست تجدید نظر خواهی دیوان عدلت اداری

در سامانه زیر شما میتوانید با وارد کردن اطلاعاتی خواسته شده هزینه ارائه خدمات قضایی الکترونیکی را به صورت آنلاین و رایگان محاسبه کنید.

این سامانه قابلیت محاسبه هزینه های زیر را دارد :

 • هزینه تنظیم و بازبینی شکوائیه
 • هزینه تنظیم و بازبینی دادخواست
 • هزینه تنظیم و بازبینی اظهارنامه
 • هزینه تنظیم لایحه
 • هزینه بازبینی و ارسال لایحه
 • هزینه پیگیری دادخواست و شکواییه
 • هزینه اطلاع رسانی پرونده
 • هزینه چاپ اوراق قضایی
 • هزینه تایپ متن دادخواست و شکواییه

این سامانه قابلیت محاسبه دیه به شکل های زیر را دارد :

 • درصدی
 • عضوی
 • کسری

و….

در پرونده های قضایی برای بررسی عادلانه از کارشناسان رسمی دادگستری استفاده می شود.دستمزد این کارشناسان از پیش مشخص شده است. شما می توانید به محاسبه آنلاین دستمزد کارشناسی رسمی دادگستری بپردازید.

این سامانه قابلیت محاسبه هزینه های زیر را دارد :

 • کارشناسی ارزیابی – قیمت گذاری طبق ماده 11
 • کارشناسی اجاره بها و اجرت المثل
 • مهندسی آب و معادن شامل رشته های آب، مواد، معادن
 • اموال منقول
 • امور پزشکی – داروئی و غذایی
 • رشته حسابداری و حسابرسی
 • امور وسایط نقلیه موتور
 • راه و ساختمان

و….